Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно правилата за работа на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

Позиция на Асоциация “Прозрачност без граници” относно правилата за работа на Обществения съвет към Централната избирателна комисия

03.04.2014 г.
Принтирай

Асоциация „Прозрачност без граници” прие да участва в Обществения съвет към ЦИК, за да допринесе за осъществяването на граждански контрол върху работата на институциите, ангажирани в процеса на подготовка и провеждане на изборите.

В изпълнение на нашето задължение да информираме обществеността за работата на ЦИК, както и да осигурим прозрачност при вземането на решения, обръщаме внимание върху необходимостта от приемането на Правила за работата на Обществения съвет, които да гарантират възможност за реален принос на гражданските организации и за участието им в пълноценен диалог с институциите, които подготвят изборния процес.

Асоциация „Прозрачност без граници” не приема като ефективен първоначално предложения подход за изработване на Правилата за работа на Обществения съвет – въз основа на решение на ЦИК, което определя реда за организация на работата на Обществения съвет, с формализиран начин на вземане на решения, предвиден избор на постоянно ръководство, което опосредства диалога между ЦИК и Обществения съвет, без гарантирана публичност на различните мнения на организациите. Предложените правила отразяваха едностранчива и недиалогична гледна точка към функциите на Обществения съвет. Той се разглеждаше като експертен придатък към ЦИК, вместо като независима неформална структура, която разполага с реално гарантирана възможност да получава и предоставя информация относно подготовката на изборния процес.

На заседанието на 2 април 2014 година Асоциация „Прозрачност без граници” внесе свои предложения за промени в Правилата и положи сериозни усилия, за да аргументира своята позиция. С оглед на това, че според Изборния кодекс правилата трябва да бъдат одобрени от ЦИК, призоваваме членовете на Комисията да изоставят първоначалния подход и да възприемат предложения, които имат ключово значение за работата на Съвета, а именно:

  1. Своевременно предоставяне на информация за подготвяни решения и действия на изборната администрация. 
  2. Съдействие от ЦИК при получаване на конкретна информация от други институции, които имат правомощия във връзка с изборния процес.
  3. Осигурена публичност и гласност на мненията и позициите на организациите, членуващи в Обществения съвет, като изразените особени мнения са неразделна част от общите становища на Съвета.
  4. Възприемане на модел на организация на дейността, при който председателят ръководи заседанията на Съвета без да го представлява, осъществява техническа координация на работата и информира Съвета за текущата и предстоящата дейност на ЦИК.  

Асоциация „Прозрачност без граници” изразява своята надежда, че ЦИК ще подходи отговорно към взаимодействието с гражданските организации и ще възприеме предложенията. Алтернативният подход би бил неприемлив и би създал опасност от институционализиране и формализиране работата на неправителствените организации, като ги постави в рамките на формат на взаимодействие и структура, които са абсолютно неприсъщи за тях.

Позицията на Асоциация „Прозрачност без граници” е ясна –  за да участва ефективно в Съвета е необходим формат, който предоставя възможност на структурите на гражданското общество да реализират своите основни приоритети. За нас съществените приоритети са два – да извършваме независим граждански мониторинг на дейността на институциите и да съдействаме на гражданите за тяхното пълноценно и информирано участие в изборния процес. Само за постигане на тези легитимни граждански цели Асоциация „Прозрачност без граници” би могла да участва в заседанията на този Съвет.

3 април 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – BULGARIA