Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » АНТИКОРУПЦИОНЕН ДОГОВОР: ОТКРИТО ПИСМО ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – 2014

АНТИКОРУПЦИОНЕН ДОГОВОР: ОТКРИТО ПИСМО ДО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ, РЕГИСТРИРАНИ ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ – 2014

30.04.2014 г.
Принтирай

За втори път след приемането на България в Европейския съюз българските граждани ще участват в процеса на формиране на най-демократичната институция, призвана да представлява интересите на европейските граждани.

За нас, като национално представителство на световната коалиция за противодействие на корупцията Transparency International, наблюдението на изборите се оказа същностна част от работата ни през последните 14 години. За този дълъг период от време, неизменно сред изводите, които правихме, беше и този, че утвърждаването на стандартите за почтеност, прозрачност и отчетност както на европейско, така и на национално ниво, е свързано с личната мотивация и усилията на всеки кандидат да ги прилага в ежедневната си дейност. Почтените личности гарантират за изграждането на почтени институции, а почтеността и прозрачността са базисни характеристики на демократичния изборен процес.

Именно затова тази година, непосредствено преди избори, в които България трябва да избере най-достойните кандидати, които да ни представляват в Европейския парламент, поставяме акцент върху личностите и тяхната почтеност.

В допълнение към инициативата за наблюдение на предстоящите избори, Асоциация „Прозрачност без граници” в сътрудничество с международната организация Transparency International предлага на кандидатите за представители в Европейския парламент (2014 – 2019) да поемат ясен ангажимент за противодействие на корупцията, като се присъединят към Антикорупционния договор на Transparency International.

Антикорупционният договор е инициатива на Transparency International, която цели да гарантира прозрачност, отчетност и почтеност на европейските институции, политики и законодателство. Той представлява отговор на установени дефицити в дейността на институциите, които функционират на общоевропейско ниво и чиято работа има въздействие върху всички държави-членки на Европейския съюз. Договорът цели да ангажира политическите партии, коалиции и кандидатите в изборите за Европейски парламент да работят за:

  • превръщане управлението и законодателната дейност на европейските институции в модел за прозрачност, отчетност и почтеност;
  • по-ефективен контрол при разходването на публичните средства в Европейския съюз;
  • предприемане на мерки за ефективна защита на лицата, сигнализиращи за нередности и корупция в публичния, частния и неправителствения сектор.

 Докладът за оценка на системата за почтеност на европейския офис на Transparency International от април 2014 година напомни за пореден път, че институциите на Европейския съюз са податливи на корупция заради несъвършенства в законодателството, липсата на ефективен контрол, но и заради неспазване на етичните стандарти и на принципите за откритост и прозрачност.

Именно затова изборите през м. май 2014 година са уникален шанс да се замислим за това как европейските институции могат по-добре да служат на гражданите и да защитават техните интереси.

Европейският парламент има ключова роля в този процес и затова призоваваме участниците в изборите за нов Европейски парламент да се присъединят към Антикорупционния договор и да дадат своя принос в изграждането на по-ефективни европейски институции, които работят в интерес на гражданите и се ползват с тяхното доверие. Общоевропейският характер на тази инициатива е предпоставка за успех, която следва да бъде реализирана със съвместните усилия както на политическите партии, така и на гражданското общество.

Асоциация „Прозрачност без граници” и Transparency International поемат трайния ангажимент активно да наблюдават изпълнението на поетите ангажименти и да информират своевременно обществеността и медиите в рамките на целия мандат на новия Европейски парламент.

Текстът на договора и информация за присъединяване към инициативата са публикувани на официалния сайт на Асоциация „Прозрачност без граници” http://www.transparency.bg/ и на интернет-страницата за наблюдение на изборния процес http://archive2014.samizbiram.bg/.

                         

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL – БЪЛГАРИЯ

София, 30 април 2014 година