Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Важна информация за избирателя

Важна информация за избирателя

24.05.2014 г.
Принтирай

Участие в изборите (гласуването) е възможно, само ако избирател се легитимира с лична карта.  Вместо лична карта може да се представи зелен паспорт, но само от избиратели родени преди 31.12.1931 година. Не се допуска заменянето на личната карта с друг документ (например задграничен паспорт или шофьорска книжка).

Ако Вашата лична карта е с изтекъл срок на валидност (или сте в процес на издаване на нова лична карта по някаква причина), трябва да се обърнете към РПУ по постоянен адрес, където ще Ви бъде издаден временен документ за самоличност със снимка. Към районно управление можете да се обърнете и изборния ден. Паспортните отдели ще дежурят до приключване на изборите.

Избирателите, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, се легитимират с паспорт или лична карта и удостоверение за пребиваване.

В случай, че името Ви е пропуснато в избирателния списък, СИК ще Ви допише в допълнителния избирателен списък. При условие, че адресът по лична карта попада в границите на избирателния участък, комисията не може да Ви лиши от право на глас.

Ако Вашето име е попаднало в забранителния списък, ще бъдете допуснат до гласуване след като от общината (кметството) Ви издадат служебна бележка. СИК е длъжна да Ви информира за причината за попадане в забранителния списък и да Ви даде пояснения как да получите служебно удостоверение от органите на местна власт, за да упражните правото си на глас. Отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване при наличие на удостоверение от местната власт може да бъде само писмен и след като се връчи на избирателя може да се оспори пред районната избирателна комисия. Районната избирателна комисия се произнася по жалбата/оспорването незабавно (не по-късно от един час от получаването й).

В допълнителната страница на избирателния списък се дописват и българските граждани, които живеят в друга държава – членка на Европейския съюз, но са в страната в изборния ден и се явят в избирателната секция по постоянния си адрес.

Избирател с увредено зрение или със затруднения в придвижването може да гласува в секция, различна от секцията по постоянен адрес. В този случай, ще трябва да попълните декларация, че гласувате само веднъж и сте информиран, че многократното гласуване е престъпление, за което ще носите наказателна отговорност.

Ученици или студенти – редовно обучение могат да гласуват в избирателна секция в населеното място, в което се обучават след като попълнят декларация,  че не са гласували и няма да гласуват на друго място и представят ученическа или студентска книжка, заверена за съответната година или семестър, от учебно заведение със седалище в населеното място на избирателната секция.

Гласуване с придружител:ако зрението Ви е увредено, или придвижването затруднено, можете да поискате разрешение от СИК, лице на което имате доверие да Ви помогне да гласувате. Придружителят трябва да удостовери самоличността си с лична карта.

Не могат да бъдат придружители следните категории лица:

*          член на СИК;

*          представител на партия, коалиция или инициативен комитет;

*          застъпник;

*          наблюдател;

*          лице, което е било вече придружител на двама други избиратели.

Допускането на избирател да гласува с придружител е по преценка на председателя на СИК. ИЗБИРАТЕЛЯТ НЕ Е ДЛЪЖЕН ДА ПРЕДСТАВИ ДОКУМЕНТ ОТ ТЕЛК/НЕЛК. Решението на председателя може да бъде отменено с решение на СИК.

Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

Отказът на СИК да допише избирател в списъка в изборния ден може да бъде само в писмена форма и се връчва на засегнатия (тата). Избирателят може да оспори отказа пред РИК, която се произнася незабавно, но не по-късно от един час от получаване на жалбата.

След като излезете от кабината за гласуване със сгъната бюлетина я подава на член на комисията, който сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номер в кочана. За първи път бюлетините ще бъдат номерирани. Член на СИК ще отдели отрязъка (талона) с номера. Този талон ще пуснете в отделна непрозрачна кутия. Членът на СИК трябва да постави втори печат на гърба на бюлетината, без който бюлетината ще бъде преброена като недействителна! Забранено е да се разгъва сгънатата бюлетина при откъсване на отрязъка. Ако тайната на Вашия глас е накърнена подайте жалба до РИК, която трябва да се произнесе нея незабавно.

Избирател има право да поиска втора бюлетина, ако неволно сгреши при попълване на първата получена бюлетина. Втора бюлетина можете да поискате само веднъж.

Изборния ден приключва в 19:00 часа. Ако до този час не сте успели да гласувате, но към 19:00 се намирате пред изборното помещение,  председателят и секретарят на СИК ще Ви помолят да предадете на СИК личните си карти/документите за самоличност и ще Ви допуснат до гласуване. То може да продължи до 20:00 часа.

В случай, че Вашите права или правата на друг избирател са нарушени използвайте телефон 0800 11 224.