Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Резултати от наблюдението на предизборната кампания: Тарифи за медийно отразяване

Резултати от наблюдението на предизборната кампания: Тарифи за медийно отразяване

02.09.2014 г.
Принтирай

Публичността и прозрачността на финансовите взаимоотношения между медиите и партиите, коалициите и инициативните комитети е един от ключовите инструментите за гарантиране на почтеност и равнопоставеност в предизборната надпревара. Асоциация „Прозрачност без граници” извърши наблюдение на прилагането на законовите разпоредби, свързани с осигуряването на публичност и прозрачност върху финансовите средства, които се изразходват във връзка с медийния компонент на предизборните кампании на партиите.

Фокусът на вниманието бе поставен върху изпълнението на законовите изисквания и отчитането на тенденциите относно:

  • публичност на информацията относно условията и цените за отразяване на предизборните изяви на участниците, чрез публикуването й на интернет страницата на съответната медия и предоставянето й на Сметната палата и ЦИК (чл. 187 и чл. 198);
  • публичност на договорите за отразяване на предизборната кампания на участниците в изборите, чрез публикуване на конкретна информация (участник, предмет, срок, стойност и т.н.) от договорите на интернет страницата на съответната медия (чл. 180).

Асоциация „Прозрачност без граници” извърши проверка за изпълнението на посочените изисквания чрез проверка на интернет-страниците на 33 национални и 147 местни и регионални медии. Междинните резултатите от наблюдението показват, че предвидените разпоредби не се спазват стриктно, като не се публикува информация за тарифите за отразяване на предизборната кампания или информацията е частична, непълна или неактуална.

Изискването за осигуряване на публичност на информацията относно условията и цените за отразяване на предизборните изяви на кандидатите далеч не се спазва стриктно от националните печатни и електронни медии – едва 42,42% от наблюдаваните национални медии са изпълнили изискването на разпоредбите на чл. 187.

Местните и регионални медии също значително се отклоняват от изискването за осигуряване на публичност на информацията относно условията и цените за отразяване на предизборните изяви на кандидатите – 36,73% от наблюдаваните регионални и местни медии са изпълнили изискването на разпоредбите на чл. 187.

Графики

ТЕНДЕНЦИИ

Анализът на данните от предизборните кампании, проведени през 2011 г., 2013 г. и май 2014 г., показва значителен спад при изпълнението на изискванията за публичност на тарифите в сравнение с последните две предизборни кампании: през май 2014 година изискването е спазено от 56,25% от регионалните медии, 2013 г. – от 50,28%.

Данните показват отстъпление от стойностите, установени при първото наблюдение, проведено през 2011 година. Във връзка с президентските избори  44,2% от местните и регионални медии са спазили изискването за публикуване на тарифите и условията за отразяване на кампанията.

Резултатите показват, че въвеждането на подобно изискване следва да бъде придружено от ясни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на предвидените разпоредби за публичност на финансовите отношения между медиите и участниците в изборния процес.

София, 2 септември 2014 година

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ” (TRANSPARENCY INTERNATIONAL-БЪЛГАРИЯ)