Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ПРАВА НА ИЗБИРАТЕЛЯ В ИЗБОРНИЯ ДЕН

25.09.2014 г.
Принтирай

Избирателят в изборния ден може:

 • Да поиска данните му да бъдат вписани в допълнителната страница на избирателния списък, предоставен на СИК, ако не е вписан в него, а има право да гласува, след което да бъде допуснат да гласува.
 • Да поиска точното вписване на данните от документа му за самоличност в избирателните списъци от член на СИК.
 • Да получи хартиена бюлетина от член на СИК, който я откъсва от кочана с бюлетините непосредствено преди предаването й на избирателя и я подпечатва с печата на комисията. С тази бюлетина избирателят отива в кабината за гласуване.

 ИЗБИРАТЕЛЯТ ГЛАСУВА КАТО:

 • Поставя в квадратчето с номера на избраната от него кандидатска листа на партия, коалиция или независим кандидат знак „Х“ или „V“, което изразява по еднозначен начин неговия вот;
 • Ако има предпочитания за някой от кандидатите на партия или коалиция, може да постави знак „Х” или „V” в кръгчето, в което е отпечатан неговия номер в кандидатската листа.
 • Отбелязването със знак „Х” или „V” е действително, само ако е с химикал, пишещ със син цвят.
 • Сгъва бюлетината по начин, който не позволява да се вижда поставения знак за партия, коалиция или независим кандидат, и предпочитанието (преференцията).
 • Следи за точното сверяване от член на СИК дали номера върху бюлетината съответства на номера върху кочана и при съответствие да се подпечата повторно бюлетината с печата на комисията и да се откъсне отрязъка с номера на бюлетината, и да бъде пуснат в отделна непрозрачна кутия.
 • След повторното подпечатване на бюлетината, избирателят я пуска в избирателната кутия, полага подпис в избирателния списък, получава обратно документите си и напуска помещението.
 • При несъответствие на номера на бюлетината с номер от кочана бюлетината се обявява за недействителна. Това обстоятелство се отбелязва върху бюлетината и в графа „Забележки“ на избирателния списък. Избирателят не се допуска повторно до гласуване.
 • Вписването в бюлетината на специални символи като букви, цифри или други знаци прави гласа недействителен.
 • Връща сгъната сгрешената бюлетина на СИК, ако е сгрешил при поставянето на знака, изразяващ неговия вот и получава нова бюлетина за гласуване от същия вид. Това право се предоставя на избирателя само веднъж.
 • Следи сгрешената бюлетина, без да се разгъва, да се унищожи с надпис „сгрешена“, да се подпечата с печата на СИК и да се подпише от председателят, секретарят и член на СИК, предложени от различни партии и коалиции. Сгрешените бюлетини се описват в протокола на СИК.
 • Избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица има право да гласува, ако представи удостоверение, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка, или ако се яви в избирателната секция по постоянен адрес в случаите по чл.38, ал.2, т.4 или 6, т.е. когато е било издадено удостоверение за гласуване на друго място или е бил вписан в списъците за гласуване извън страната.
 • Да оспорва пред РИК отказа на СИК да извърши дописване. Отказа на СИК е писмен, връчва се на заинтересованото лице и може да се оспорва пред РИК, която се произнася по жалбата незабавно.