Гражданско наблюдение на парламентарни избори 2013

Сам избирам » Условия за ползване

Условия за ползване

11.04.2013 г.
Принтирай

Интернет страницата (уебсайт) http://archive2014.samizbiram.bg е собственост на Сдружение „Асоциация прозрачност без граници”. Уебсайтът е създаден и се използва с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Интернет страницата http://archive2014.samizbiram.bg е създадена и се използва с цел осъществяване на гражданско наблюдение на предизборната кампания и на изборния процес за законосъобразно провеждане на Парламентарни избори 2013.

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на уебсайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Сдружение „Асоциация прозрачност без граници” си запазва правото да извършва промени в дизайна, съдържанието и Условията за ползване без предварително уведомление.

“ПОТРЕБИТЕЛ” по смисъла на тези Условия за ползване е всяко физическо лице, което посещава и използва услугите на уебсайта http://archive2014.samizbiram.bg.

Асоциация „Прозрачност без граници” декларира, че полага максимални усилия уебсайтът http://archive2014.samizbiram.bg да предоставя възможно най-точна, вярна и актуална информация в интернет страницата съобразно целта, за която е създадена, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този уебсайт. Цялата информация на уебсайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Асоциация „Прозрачност без граници” за нейната неприкосновеност и безопасност от злонамерени атаки на трети лица. Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за невярна или неистинска информация, предоставена й от други юридически или физически лица, централни или местни държавни органи или институции, или други организации. Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за субективното възприемане и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на уебсайта.

Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които този уебсайт съдържа препратки (връзки/линкове).
Асоциация „Прозрачност без граници” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези условия за ползване и/или неправомерна употреба на уебсайта.

Асоциация „Прозрачност без граници” е регистриран администратор на лични данни в КЗЛД съгласно ЗЗЛД. Асоциация „Прозрачност без граници” се ангажира да предприеме всички възможни мерки за гарантиране неприкосновеността на личните данни, предоставени от потребителите на уебсайта, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни, и при спазване на българското законодателство.

Всеки потребител, който използва формите за контакт на уебсайта http://archive2014.samizbiram.bg, с попълване на формите за контакт дава изричното си съгласие за ползване на тези услуги, както и да бъдат обработвани данните, които са задължителни във формите за контакт като имена, телефон, адрес на електронна поща. Всеки потребител, който използва формите за контакт, носи отговорност за твърденията и изявленията си, направени чрез тях и изпратени на Асоциация „Прозрачност без граници”. С използване на формите за контакт, всеки потребител дава изричното си съгласие да получава изявления, запитвания и други от Асоциация „Прозрачност без граници” чрез посочените от потребителя във формите за контакт електронна поща или телефонен номер.

Асоциация „Прозрачност без граници” има право да сезира компетентните държавни органи, ако в изявление на потребител чрез формите за контакт се съдържат данни за извършено или извършващо се престъпление, или друго закононарушение.

Асоциация „Прозрачност без граници” има право да използва информацията, предоставена й от потребителите чрез формата за контакт, за анализ на изборния процес или с друга статистическа цел при или по повод на наблюдение на изборния процес на Парламентарни избори 2013.

Асоциация „Прозрачност без граници” не носи отговорност за изразени от потребителите мнения и за истинността на подадени от потребителите сигнали или друга информация чрез формите за контакт.

Потребителите получават правото да използват услугите на уебсайта единствено за лични/нетърговски цели.

С цел подобряване и усъвършенстване на предоставяните услуги, и за спазване на българското законодателство, Асоциация „Прозрачност без граници” може и има право да регистрира и обработва данни за посещенията на сайта (IP адрес, информация за уеб браузъра, операционната система, посетените страници и др.).

Отварянето на страници на уебсайта и/или следването на препратки в него представлява декларация от страна на потребителя, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите условия за ползване.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящият уебсайт е създаден с любезното съдействие на Фондация „Америка за България”. Мненията и позициите, изразени чрез съдържанието в него, не отразяват позиции на Фондация „Америка за България”.